تماس با ما : 44563476-021 info@roghansanati.com

شرکت نفت ایرانول (IRANOL)

پروژه اطلاعات

  • morteza
  • 17 دسامبر 2023

مورد مطالعه

محصولات :


ایرانول AF-G

ضد یخ , ضد جوش


ایرانول FL 32

روغن فلاشینگ


روغن ایرانول 10W

روغن هیدرولیک , روغن HLP


روغن ایرانول 12000 20W-50

روغن موتور


روغن ایرانول 16000 20W-50

روغن موتور


روغن ایرانول 3000 40

روغن موتور


روغن ایرانول 30000 5W-40

روغن موتور


روغن ایرانول 4000 20W-50

روغن موتور


روغن ایرانول 6000 20W-50

روغن موتور


روغن ایرانول 6000 40

روغن موتور


روغن ایرانول 8000 20W-50

روغن موتور


روغن ایرانول ATF II

روغن گیربکس اتوماتیک ATF


روغن ایرانول ATF III

روغن گیربکس اتوماتیک ATF


روغن ایرانول C100

روغن گردشی


روغن ایرانول C150

روغن گردشی


روغن ایرانول C220

روغن گردشی


روغن ایرانول C32

روغن گردشی


روغن ایرانول C320

روغن گردشی


روغن ایرانول C46

روغن گردشی


روغن ایرانول C460

روغن گردشی


روغن ایرانول C68

روغن گردشی


روغن ایرانول CX 150

روغن گردشی


روغن ایرانول CX 220

روغن گردشی


روغن ایرانول CX 320

روغن گردشی


روغن ایرانول CX 460

روغن گردشی


روغن ایرانول D17000 15W-40

روغن موتور دیزلی


روغن ایرانول D17000 20W-50

روغن موتور دیزلی


روغن ایرانول D4000 40

روغن موتور دیزلی


روغن ایرانول D40000 10W-40

روغن موتور دیزلی


روغن ایرانول D5000 30

روغن موتور دیزلی


روغن ایرانول D5000 40

روغن موتور دیزلی


روغن ایرانول D5000 50

روغن موتور دیزلی


روغن ایرانول D7000 10W

روغن موتور دیزلی


روغن ایرانول D7000 30

روغن موتور دیزلی


روغن ایرانول D7000 40

روغن موتور دیزلی


روغن ایرانول D7000 50

روغن موتور دیزلی


روغن ایرانول D9000 15W-40

روغن موتور دیزلی


روغن ایرانول D9000 20W-50

روغن موتور دیزلی


روغن ایرانول EMD 40

روغن لوکوموتیو , روغن قطار


روغن ایرانول EP 75W

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس


روغن ایرانول EP 85W-140

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس


روغن ایرانول EP 85W-90

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس


روغن ایرانول G.I.C.X 30

روغن موتور گازسوز ساکن , روغن خاکستر پایین


روغن ایرانول G.I.C.X 40

روغن موتور گازسوز ساکن , روغن خاکستر پایین


روغن ایرانول GTL 65

روغن هیدرولیک , روغن HLP


روغن ایرانول GTL 9

روغن هیدرولیک , روغن HLP


روغن ایرانول HB 100

روغن توربین آب , روغن توربین گاز


روغن ایرانول HB 125

روغن توربین آب , روغن توربین گاز


روغن ایرانول HB 65

روغن توربین آب , روغن توربین گاز


روغن ایرانول HBX 32

روغن توربین آب , روغن توربین گاز


روغن ایرانول HBX 46

روغن توربین آب , روغن توربین گاز


روغن ایرانول HBX 68

روغن توربین آب , روغن توربین گاز


روغن ایرانول HT-B

روغن داغ , روغن حرارتی


روغن ایرانول IG 100

روغن گیربکس صنعتی , روغن یاتاقان , روغن CLP


روغن ایرانول IG 150

روغن گیربکس صنعتی , روغن یاتاقان , روغن CLP


روغن ایرانول IG 220

روغن گیربکس صنعتی , روغن یاتاقان , روغن CLP


روغن ایرانول IG 320

روغن گیربکس صنعتی , روغن یاتاقان , روغن CLP


روغن ایرانول IG 460

روغن گیربکس صنعتی , روغن یاتاقان , روغن CLP


روغن ایرانول IG 68

روغن گیربکس صنعتی , روغن یاتاقان , روغن CLP


روغن ایرانول IG 680

روغن گیربکس صنعتی , روغن یاتاقان , روغن CLP


روغن ایرانول LPT 32

روغن VDL , روغن کمپرسور سنتتیک


روغن ایرانول LPT 46

روغن VDL , روغن کمپرسور سنتتیک


روغن ایرانول LPT 68

روغن VDL , روغن کمپرسور سنتتیک


روغن ایرانول MC 14

روغن گیربکس صنعتی , روغن یاتاقان , روغن CLP


روغن ایرانول MC 20

روغن گیربکس صنعتی , روغن یاتاقان , روغن CLP


روغن ایرانول MF

روغن برش , روغن تراشکاری


روغن ایرانول P 28

روغن گیربکس صنعتی , روغن یاتاقان , روغن CLP


روغن ایرانول VB100

روغن VDL , روغن کمپرسور سنتتیک


روغن ایرانول VB150

روغن VDL , روغن کمپرسور سنتتیک


روغن ایرانول VB220

روغن VDL , روغن کمپرسور سنتتیک


روغن ایرانول VB32

روغن VDL , روغن کمپرسور سنتتیک


روغن ایرانول VB320

روغن VDL , روغن کمپرسور سنتتیک


روغن ایرانول VB46

روغن VDL , روغن کمپرسور سنتتیک


روغن ایرانول VB68

روغن VDL , روغن کمپرسور سنتتیک


روغن ایرانول VD5000 40

روغن موتور دیزلی


روغن ایرانول VDL

روغن VDL , روغن کمپرسور سنتتیک


روغن ایرانول XP 85W-140

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس


روغن ایرانول XP 85W-90

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس


روغن ایرانول ترانس C

روغن ترانس , روغن عایق


روغن ایرانول دوک

روغن نساجی , روغن دوخت , روغن بافندگی


روغن ایرانول هیدرولیک H100

روغن هیدرولیک , روغن HLP


روغن ایرانول هیدرولیک H150

روغن هیدرولیک , روغن HLP


روغن ایرانول هیدرولیک H22

روغن هیدرولیک , روغن HLP


روغن ایرانول هیدرولیک H220

روغن هیدرولیک , روغن HLP


روغن ایرانول هیدرولیک H32

روغن هیدرولیک , روغن HLP


روغن ایرانول هیدرولیک H46

روغن هیدرولیک , روغن HLP


روغن ایرانول هیدرولیک H68

روغن هیدرولیک , روغن HLP


روغن توربین ایرانول HB 80

روغن توربین آب , روغن توربین گاز

پروژه عکس