تماس با ما : 44563476-021 info@roghansanati.com

روغن اسو (ESSO)

پروژه اطلاعات

  • sanati1
  • 7 ژانویه 2023

مورد مطالعه

محصولات :


Esso 505 01 5W-40

روغن موتور اسو 505 01 5W-40

روغن موتور


Esso ATF D 21605

روغن دنده اتوماتیک , روغن ATF اسو ATF D 21605

روغن گیربکس اتوماتیک ATF


Esso ATF EZL 799

روغن دنده اتوماتیک , روغن ATF اسو ATF EZL 799

روغن گیربکس اتوماتیک ATF


Esso ATF LT 71141

روغن دنده اتوماتیک , روغن ATF اسو ATF LT 71141

روغن گیربکس اتوماتیک ATF


Esso Essolube Hydraulic 10W

روغن هیدرولیک , روغن HLP اسو روغن هیدرولیک , روغن HLP اسوlube Hydraulic 10W

روغن هیدرولیک , روغن HLP


Esso Extra 15W-40

روغن موتور اسو Extra 15W-40

روغن موتور


Esso Extra 15W-40

روغن موتور دیزلی اسو Extra 15W-40

روغن موتور دیزلی


Esso Extra 20W-50

روغن موتور اسو Extra 20W-50

روغن موتور


Esso Faxam 32

روغن گردشی اسو Faxam 32

روغن گردشی


Esso Nuto 100

روغن گردشی اسو Nuto 100

روغن گردشی


Esso Nuto 32

روغن گردشی اسو Nuto 32

روغن گردشی


Esso Nuto 46

روغن گردشی اسو Nuto 46

روغن گردشی


Esso Nuto 68

روغن گردشی اسو Nuto 68

روغن گردشی


Esso Nuto H 100

روغن هیدرولیک , روغن HLP اسو Nuto H 100

روغن هیدرولیک , روغن HLP


Esso Nuto H 22

روغن هیدرولیک , روغن HLP اسو Nuto H 22

روغن هیدرولیک , روغن HLP


Esso Nuto H 32

روغن هیدرولیک , روغن HLP اسو Nuto H 32

روغن هیدرولیک , روغن HLP


Esso Nuto H 46

روغن هیدرولیک , روغن HLP اسو Nuto H 46

روغن هیدرولیک , روغن HLP


Esso Nuto H 68

روغن هیدرولیک , روغن HLP اسو Nuto H 68

روغن هیدرولیک , روغن HLP


Esso Teresstic EP 46

روغن توربین آب , روغن توربین گاز اسو Teresstic EP 46

روغن توربین آب , روغن توربین گاز


Esso Teresstic T 100

روغن توربین آب , روغن توربین گاز اسو Teresstic T 100

روغن توربین آب , روغن توربین گاز


Esso Teresstic T 32

روغن توربین آب , روغن توربین گاز اسو Teresstic T 32

روغن توربین آب , روغن توربین گاز


Esso Teresstic T 46

روغن توربین آب , روغن توربین گاز اسو Teresstic T 46

روغن توربین آب , روغن توربین گاز


Esso Teresstic T 68

روغن توربین آب , روغن توربین گاز اسو Teresstic T 68

روغن توربین آب , روغن توربین گاز


Esso Ultra 10W-40

روغن موتور اسو Ultra 10W-40

روغن موتور


Esso Ultra 5W-30

روغن موتور اسو Ultra 5W-30

روغن موتور


Esso Ultra 913 5W-30

روغن موتور اسو Ultra 913 5W-30

روغن موتور


Esso Ultra Turbo 10W-40

روغن موتور دیزلی اسو Ultra Turbo 10W-40

روغن موتور دیزلی


Esso Ultron 5W-40

روغن موتور اسو Ultron 5W-40

روغن موتور


Esso Ultron Turbo 5W-40

روغن موتور دیزلی اسو Ultron Turbo 5W-40

روغن موتور دیزلی


Esso Unifarm 10W-30

روغن چند منظوره اسو Unifarm 10W-30

روغن چند منظوره


Esso Unifarm 15W-40

روغن چند منظوره اسو Unifarm 15W-40

روغن چند منظوره


Esso Uniflo 10W-40

روغن موتور اسو Uniflo 10W-40

روغن موتور


Esso Uniflo 15W-40

روغن موتور اسو Uniflo 15W-40

روغن موتور


Esso Uniflo 15W-40

روغن موتور دیزلی اسو Uniflo 15W-40

روغن موتور دیزلی


Esso Uniflo 20W-50

روغن موتور دیزلی اسو Uniflo 20W-50

روغن موتور دیزلی


Esso Uniflo 20W-50

روغن موتور اسو Uniflo 20W-50

روغن موتور


Esso Unirex EP 2

گریس لیتیم کمپلکس اسو Unirex EP 2

گریس لیتیم کمپلکس


Esso Unirex N 2

گریس لیتیم کمپلکس اسو Unirex N 2

گریس لیتیم کمپلکس


Esso Unirex N 3

گریس لیتیم کمپلکس اسو Unirex N 3

گریس لیتیم کمپلکس


Esso Univis HVI 13

روغن هیدرولیک , روغن HLP اسو Univis HVI 13

روغن هیدرولیک , روغن HLP


Esso Univis HVI 26

روغن هیدرولیک , روغن HLP اسو Univis HVI 26

روغن هیدرولیک , روغن HLP


Essolube X 3 30

روغن موتور دیزلی اسوlube X 3 30

روغن موتور دیزلی


Essolube X 3 40

روغن موتور دیزلی اسوlube X 3 40

روغن موتور دیزلی


Essolube X 3 50

روغن موتور دیزلی اسوlube X 3 50

روغن موتور دیزلی


Essolube XT 2 15W-40

روغن موتور دیزلی اسوlube XT 2 15W-40

روغن موتور دیزلی


Essolube XT 4 15W-40

روغن موتور دیزلی اسوlube XT 4 15W-40

روغن موتور دیزلی


Essolube XT 5 15W-40

روغن موتور دیزلی اسوlube XT 5 15W-40

روغن موتور دیزلی


 

پروژه عکس